Accident to OY-BTT in Varde on 23-1-2016

23-04-2016
Havari/accident 510-2016-301 OY-BTT Motorfly/Aircraft Varde Flyveplads 2016

510-2016-301