Accident to OY-XTG in Herning/Skinderholm (EKHG) on 18-7-2015

18-07-2015
Havari/accident 530-2015-48 OY-XTG Svævefly/Glider Herning (EKHG) 2015

530-2015-48