Accident to OY-VGA in Kiev (UKKK) on 11-12-2015

11-12-2015
Havari/accident 300-2015-56 OY-VGA Motorfly/Aircraft Kiev (UKKK) 2015

300-2015-56